Výročná členská schôdza – 12. 06. 2024

Pozvánka na výročnú  členskú schôdzu KST Zlatná Kežmarok

 Dátum konania:       12. júna 2024 (streda)

 Miesto konania:        KINO ISKRA Kežmarok

Program:

 14:00 – 14.15h  stretnutie, prezentácia pred kinom

14:30h – film Sladký život (102 min), komédia (zaplatíme z prostriedkov klubu)

 16:15h – Výročná schôdza:

 1. Otvorenie (Ing. Gabriela Bodnárová, tajomníčka výkonného výboru)
 2. Návrh programu rokovania, doplnenia
 3. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Správa o činnosti KST Zlatná Kežmarok za rok 2023 ( Ing. Zuzana Rumlová, predsedníčka výkonného výboru )
 5. Správa o hospodárení klubu za rok 2023
 6. Stanovisko revíznej komisie k hospodáreniu (Ing. Mária Kozáková, predsedníčka revíznej komisie)
 7. Informácie o podanom projekte na rok 2024 (Ing. Zuzana Rumlová) – žiadosť o dotáciu na MsÚ KK
 8. Priebeh plnenia plánu činnosti za rok 2024 (Ing. Zuzana Rumlová, Oto Imrich, PaedDr. Martin Trajčík))
 9. Diskusia
 10. Rôzne (výška ČP pre rok 2025)
 11. Prijaté uznesenia
 12. Záver

S pozdravom                                                                                 Ing. Zuzana Rumlová,  predsedníčka výkonného výboru