Výročná členská schôdza – 12. 06. 2024

 

VČS sa zúčastnilo spolu 42 členov klubu. Správu o činnosti klubu KST Zlatná Kežmarok za rok 2023 predniesla predsedníčka p. Rumlová. Konštatovala že rok 2023 bol veľmi pestrý a úspešný z hľadiska počtu akcií, druhov podujatí, ich štruktúry aj účasti členov na výletoch. Uskutočnilo sa spolu 27 rôznych turistických akcií a podujatí. Účastníci schválili Správu o hospodárení klubu za rok 2023. ktorú predniesla hospodárka klubu p. Nogová.