Výročná členská schôdza – 13. 07. 2022

Členovia KST Zlatná Kežmarok si vypočuli Správu o činnosti klubu a Správu o hospodárení klubu za rok 2021.

Doplnili Stanovy klubu k bodu 4.1 ohľadom konania VČS v závislosti od počtu zúčastnených a spôsobe hlasovania.

Zvolili nový výkonný výbor v zložení: Zuzana Rumlová, Gabriela Bodnárová, Oto Imrich a Martin Trajčík

a revíznu komisiu v zložení: Mária Kozáková, Mária Nogová a Peter Šterbák.